TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 24

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
30/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Về công tác văn thư 05/03/2020
27/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên và môi trường Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ 13/03/2019
09/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước 24/01/2019
01/2018/TT-VPCP Chính phủ Thông tư Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/11/2018
136/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên và môi trường Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường 05/10/2018
135/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị quyết Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 04/10/2018
127/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giáo dục và Đào tạo Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục 21/09/2018