Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

UBND huyện

Xem với cỡ chữAA

Lãnh đạo UBND huyện Kiên Lương

(10:05 | 03/01/2020)

 Lãnh đạo UBND huyện Kiên Lương đương nhiệm

          Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương

          Họ và tên: Lê Thanh Hưởng

          Số điện thoại: 02973.854939

          Email: lthuong.kl@kiengiang.gov.vn

  

 

 

          Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương

          Họ và tên: Đặng Minh Thành

          Số điện thoại: 02973.854940

          Email: dmthanh.kl@kiengiang.gov.vn