Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Phòng ban chuyên môn

Phòng chuyên môn cấp huyện

(10:09 | 02/05/2018)

Phòng chuyên môn cấp huyện:

1. Văn phòng HĐND-UBND huyện:
Điện thoại: (02973).854222
- Chánh Văn phòng: Ông Hàng Kim Nguyên
Điện thoại: (02973).854936
- Phó Chánh Văn phòng (Tổng hợp): Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
Điện thoại: (02973).854222
- Phó Chánh Văn phòng (Nội chính - Trưởng Ban tiếp công dân): Ông Lê Văn Hiền
Điện thoại: (02973).854955
- Phó Chánh Văn phòng (Hành chính - Quản trị): Ông Phan Thanh Trạng
Điện thoại: (02973).854949


2. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
Điện thoại: (02973).854934
- Trưởng phòng: Bà Lâm Thị Xinh
Điện thoại: (02973).854946
- Phó Trưởng phòng: Bà Trần Thị Xuân Lưu
- Phó Trưởng phòng: Ông Trần Minh Trung


3. Phòng Kinh tế:
Điện thoại: (02973).854941
- Trưởng phòng: Ông Trần Bình Trọng
- Phó Trưởng phòng: Ông Trần Đức Thắng
- Phó Trưởng phòng: Bà Đoàn Ngọc Anh


4. Phòng Quản lý đô thị:
Điện thoại: (02973).854934
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Chí Dũng
Điện thoại: (02973).854951
- Phó Trưởng phòng: Ông Phan Tấn Nhàn


5. Phòng Tài nguyên – Môi trường:
Điện thoại: (02973).751123
- Trưởng phòng: Ông Trần Minh Sang
- Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Văn Đặng
- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Việt Phương


6. Phòng Nội vụ:
Điện thoại: (02973).750797
- Trưởng phòng: Ông Hồ Văn Tấn
- Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Thanh Tùng
- Phó Trưởng phòng: Bà Lê Minh Liên


7. Phòng Tư pháp:
Điện thoại: (02973).854948
- Trưởng phòng: Bà Dương Ngọc Kiều
- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Tiến


8. Phòng Văn hóa – Thông tin:
Điện thoại: (02973).854942
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Phước
- Phó Trưởng phòng: Bà Lê Thị Ngọc Bích


9. Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội:
Điện thoại: (02973).854954
- Trưởng phòng: Bà Lâm Thị Ngọc Thắm
Điện thoại: (02973).854944
- Phó Trưởng phòng: Bà Phan Kim Liên


10. Phòng Giáo dục & Đào tạo:
Điện thoại: (02973).854988
- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Hà
Điện thoại: (02973).854980
- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà
Điện thoại: (02973).751155
- Phó Trưởng phòng: Ông Đặng Hùng Cường
Điện thoại: (02973).854981


11. Phòng Dân tộc:
- Trưởng phòng: Ông Danh Đảnh
Điện thoại: (02973).766112


12. Phòng Y tế:
Điện thoại: (02973).751116
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Phú Hiền
- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Cẩm Tho


13. Thanh tra nhà nước:
Điện thoại: (02973).854953
- Trưởng phòng: Ông Lê Tấn Thành
- Phó Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Văn Linh
- Phó Chánh Thanh tra: Bà Bùi Thị Bảo Trân