Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Lịch làm việc

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019)

(11:07 | 24/05/2019)

Kim Nguyên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   85TB-UBND LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN.signed.pdf