Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Đảng bộ xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(10:22 | 26/05/2020)

Ngày 27/5, Đảng bộ xã Kiên Bình (Kiên Lương) sẽ tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã được xã thực hiện hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai mạc đại hội.

 Xung quanh về công tác chuẩn bị đại hội lần này, đồng chí Lê Hoàng Thành - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Kiên Bình cho biết, sau khi có Hướng dẫn số 53-HD/BTCTU ngày 19-7-2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020 -2022; Kế hoạch số 132-KH/HU ngày 17-7-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Lương chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Công văn số 788-CV/HU ngày 02-8-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện một số nội dung đại hội chi bộ ấp, khu phố nhiệm kỳ 2020-2022. Đảng ủy đã ban hành Công văn số 342b-CV/ĐU ngày 10-8-2019 về việc lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc và Quyết định số 157-QĐ/ĐU ngày 04-9-2019 về việc thành lập Tổ Chỉ đạo Đại hội điểm Chi bộ ấp Kiên Thanh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2022, triển khai đến các chi bộ trực thuộc để thực hiện đúng theo quy định. Ngày 8 tháng 10 năm 2019 xã tổ chức Đại hội điểm Chi bộ ấp Kiên Thanh; sau đại hội điểm các chi bộ tiến hành đại hội dứt điểm ngày 29 tháng 10 năm 2019.

 Ngoài ra, Đảng ủy xã ban hành các Quyết định số 137 QĐ-ĐU ngày 25 tháng 3 năm 2019 thành lập Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định số 138 QĐ-ĐU ngày 25 tháng 3 năm 2019 thành lập Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định số140-QĐ/ĐU ngày 25 tháng 3 năm 2019 thành lập Tiểu phục vụ sự Đại hội Đảng xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra xã còn ban hành các quyết định thành lập tổ giúp việc của các tiểu ban.

 Xã đã xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, đề án nhân sự cấp ủy và được Huyện ủy phê duyệt. Đã tổ chức lấy ý kiến đối với các ban ngành cấp huyện; cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã đến nay dự thảo báo cáo chính trị đã tổ chức lấy ý kiến và đã sửa chữa lần thứ tư. Các báo cáo kiểm điểm, đề án nhân sự cấp ủy, nghị quyết đại hội đến nay xây dựng tổ chức lấy ý kiến đã hoàn chỉnh các bước.

 Cũng theo đồng chí Lê Hoàng Thành, tại đại hội này, một trong những nội dung quan trọng đó là bầu Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025, để làm tốt công tác này Đảng bộ xã làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đúng quy trình, quy định. Danh sách Ban Chấp hành đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến là 17 đồng chí để bầu lấy 15 đồng chí. Xã thực hiện tốt lịch trình, thời gian thực hiện công tác cán bộ đến nay đã thực hiện hoàn chỉnh 5 bước báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy được Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhân nhân sự đại hội đảng bộ xã.

Cũng tại đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, với mục tiêu tổng quát đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về đất đai, phát triển nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản bền vững; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp làm tăng lên giá trị sản xuất. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành nông nghiệp - thương mại - dịch vụ, gắn với phát triển văn hoá - xã hội và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; huy động các nguồn lực vào đầu tư phát triển, phấn đấu đến năm 2025 trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

 

Đồng chí Lê Hoàng Thành - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Kiên Bình (Kiên Lương)

 

 Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện và giữ vai trò tăng trưởng kinh tế của xã; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình của địa phương nhằm tăng năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các mô hình kinh tế tập thể hiện có, kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình; phát triển mạnh đàn gia súc, gia cầm hiện có; làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho người dân; xây dựng các mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tạo môi trường thuận lợi để phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ. Khuyến khích mở rộng quy mô, phát triển các cơ sở chế biến, tiêu thụ nông sản, cơ sở sửa cơ khí, mộc gia dụng, buôn bán nhỏ…Tích cực huy động khai thác tốt nguồn thu cho ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, tiết kiệm chi, đáp ứng các yêu cầu chi thiết yếu cho hoạt động của cơ quan, đơn vị, đồng thời tích lũy để mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo điều kiện làm việc của cán bộ, công chức.

 Bên cạnh đó, tập trung huy động, tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh, chú trọng các công trình trọng điểm có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và nhân dân trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới phấn đấu đến năm 2025 trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

 Ngoài ra, tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng, khai thác tài nguyên, nhất là quản lý chặt chẽ đất đai, nguồn nước; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của mỗi tổ chức, cá nhân về thu gom và xử lý rác, nước thải, trước hết là ở các khu dân cư tập trung, các cơ sở kinh doanh, chế biến lương thực, thực phẩm… không để gây ô nhiễm môi trường./.

Văn Phụng