Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Qua công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019, huyện Kiên Lương tiến hành kỷ luật 6 đảng viên vi phạm

(14:42 | 11/07/2019)

    Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kiên Lương vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm 2019. Qua công tác KTGS 6 tháng đầu năm 2019 cấp ủy các cấp và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kiên Lương đã thi hành kỷ luật 6 đảng viên, tăng 5 đảng viên so cùng kỳ 2019. Trong đó, đảng ủy cơ sở kỷ luật 2 đảng viên, chi bộ cơ sở kỷ luật 3 đảng viên và chi bộ trực thuộc đảng ủy kỷ luật 1 đảng viên.
    Việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm trên địa bàn huyện Kiên Lương trong 6 tháng đầu năm 2019 với những nội dung vi phạm về những Điều đảng viên không được làm, về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chi sai nguyên tắc tài chính về quản lý thu, chi tài chính kế toán và chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình.
    Trong 6 tháng đầu năm, ủy ban kiểm tra hai cấp tại huyện Kiên Lương đã phối hợp tham mưu cấp ủy kiểm tra 17 tổ chức đảng cấp dưới. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 2 cuộc, 5 tổ chức; đảng ủy cơ sở kiểm tra 12 tổ chức đảng. Đồng thời, tiến hành kiểm tra 92 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ kiểm tra 5 đảng viên, đảng ủy cơ sở kiểm tra 12 đảng viên, chi bộ cơ sở kiểm tra 22 đảng viên và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở kiểm tra 53 đảng viên.
    Nội dung kiểm tra trong năm xoay quanh việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, Chương trình hành động số 47-Ctr/TU ngày 10-02-2014 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 71-KH/HU ngày 01-3-2013 của Huyện ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 163-KH/HU ngày 30-6-2010 của Huyện ủy và Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 14-4-2010 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 03-11-2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh…

 

SO KET CT KTGS 6 THANG DAU NAM 2019.jpg

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019 tại huyện Kiên Lương

 


    Đối với công tác giám sát, 6 tháng đầu năm 2019 từng thành viên trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện tốt việc theo dõi giám sát địa bàn, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác đối với các tổ chức và lĩnh vực được phân công phụ trách, trực tiếp giải quyết những khó khăn, vướng mắc và đề xuất của các chi, đảng bộ theo chức trách, nhiệm vụ được giao; đôn đốc triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả.
Cùng với việc giám sát thường xuyên, cấp ủy các cấp tại huyện Kiên Lương còn tiến hành giám sát chuyên đề đối với 16 tổ chức đảng cấp dưới, trong đó Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát 05 tổ chức đảng; đảng ủy cơ sở giám sát 11 tổ chức đảng. Giám sát 98 đảng viên, trong đó Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát 05 đảng viên; đảng ủy cơ sở giám sát 11 đảng viên; chi bộ cơ sở giám sát 22 đảng viên; chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở giám sát 60 đảng viên.
    Nội dung giám sát về việc việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 27-02-2013 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 23/3/2016 của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện về tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020; việc thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 23/3/2016 của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII về phát triển nuôi trồng thủy sản, giai đoạn 2015-2020; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 26-10-2015 của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý và phát triển đô thị huyện Kiên Lương; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, ...
Qua công tác kiểm tra, giám sát trong 6 tháng đầu năm 2019 tại huyện Kiên Lương đã góp phần củng cố công tác xây dựng Đảng, ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn huyện./.

Văn Phụng