Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Huyện ủy Kiên Lương tổ chức thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 10, khóa XII

(10:01 | 11/06/2019)

    Chiều ngày 10/6/2019, Huyện ủy Kiên Lương tổ chức thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 10, khóa XII. Dự và chỉ đạo hội nghị: Đ/c Lâm Tiến Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy. Dự hội nghị có các đ/c Huyện ủy viên; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Trưởng và Phó các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể huyện; Ủy viên UBKT Huyện ủy; các đ/c Phó Ban HĐND huyện.

    Tại hội nghị, các đại biểu được đ/c Tăng Thu Hằng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 10, khóa XII, gồm: Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Báo cáo chính trị; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng). Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 khóa XII đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII. Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018.

 

Screenshot_20190611-093347_Zalo.jpg

Toàn cảnh buổi hội nghị

 


    Được biết Hội nghị Trung ương mười diễn ra từ ngày 16 đến 18-5, đây là hội nghị thể hiện tinh thần đổi mới, tài liệu đã được gửi trước đến các đồng chí Ủy viên Trung ương nghiên cứu trước, tại hội nghị sẽ nghe định hướng, tập trung thảo luận ở tổ và tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện để Trung ương biểu quyết.
    Sau hội nghị này, các cấp ủy, cán bộ chủ chốt, các xã, thị tổ chức phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương mười đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động, nhất trí cao với những nội dung Hội nghị Trung ương mười đã thảo luận thông qua.

Ngọc Tuấn