Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Khối các cơ quan chính quyền huyện Kiên Lương ký kết giao ước thi đua năm 2019

(09:49 | 24/04/2019)

    Cụm thi đua khối các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập huyện Kiên Lương (gọi tắt là khối chính quyền) vừa tổ chức hội nghị kết kết giao ước thi đua năm 2019.
    Cụm thi đua khối chính quyền gồm 20 cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện quản lý. Tại hội nghị ký kết các cơ quan, đơn vị trong khối đã thống nhất thông qua các chỉ tiêu thi đua trong 2019 với những nội dung như: Thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết, chương trình của Huyện ủy, kế hoạch của UBND huyện và ngành cấp trên giao cho từng ngành, lĩnh vực; tham mưu xây dựng văn bản chỉ đạo do UBND huyện giao; thực hiện nội dung cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc hoặc tham gia giám sát thực hiện CCHC: Thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đảm bảo giao tiếp, ứng xử chuẩn mực với đồng nghiệp, tổ chức, cá nhân; tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và nội dung thi đua thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và xây dựng hệ thống chính trị, thi đua thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng.

 

KY KET GIAO UOC THI DUA KHOI CHINH QUYEN.jpg


Hội nghị kế kết giao ước thi đua khối chính quyền huyện Kiên Lương 2019

 


    Thông qua việc quy định cụ thể về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua của khối nhằm tổ chức thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua ở cơ sở theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Đồng thời, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; làm cơ sở cho việc bình chọn những tập thể tiêu biểu trong các phong trào thi đua, bảo đảm cho việc đánh giá, bình xét một cách chính xác công tác thi đua, khen thưởng của từng đơn vị./.

Văn Phụng