Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Sự kiện nổi bật

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, khóa 35 năm 2019

(09:25 | 23/04/2019)

    Sáng ngày 22/4, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kiên Lương tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, khóa 35 năm 2019 cho các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. Đến dự có đồng chí Lâm Văn Giàu - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

 

Khai giang lop dv moi.jpg

Lễ khai giảng lớp đảng viên mới khóa 35 năm 2019

    Trong thời gian 6 ngày, 63 học viên sẽ được tiếp thu các chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác–Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát triển giáo dục & đào tạo, khoa học & công nghệ; Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

    Thông qua lớp học nhằm trang bị cho các đảng viên mới những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác–Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và những phương pháp luận khoa học, xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức và là cơ sở để chuyển đảng chính thức trong thời gian tới ./.

Huỳnh An