Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Hoạt động HĐND

PHÁT BIỂU BẾ MẠC Kỳ họp thứ chín HĐND huyện khóa XI của bà Tăng Thu Hằng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện (Ngày 29 tháng 5 năm 2019)

(14:56 | 03/06/2019)

PHÁT BIỂU BẾ MẠC

Kỳ họp thứ chín HĐND huyện khóa XI của bà Tăng Thu Hằng,

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

(Ngày 29 tháng 5 năm 2019)

________________________________

 

          - Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu !

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa XI đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra. Tại kỳ họp, các vị đại biểu đã nghe các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND huyện trình; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; ý kiến của các vị đại biểu HĐND huyện. Trên cơ sở đó, các vị đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tham gia thảo luận sâu sắc, cơ bản thống nhất cao với các nội dung trình kỳ họp và biểu quyết thông qua 04 nghị quyết quan trọng, đó là: 

- Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 do UBND huyện quản lý, thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh;

- Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 thuộc nguồn vốn Ngân sách huyện và dự án đất;

- Nghị quyết về nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kiên Lương đến năm 2030;

- Nghị quyết về nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Kiên Lương đến năm 2030.

Kính thưa quý vị đại biểu! 

 Sau kỳ họp này, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện đã được thông qua, đồng thời đề cao trách nhiệm, nghiên cứu thực trạng trong thực hiện, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tổ chức thực hiện các Nghị quyết để phản ánh, kiến nghị với UBND huyện trình HĐND huyện xem xét, điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trong thời gian tới. 

Đề nghị Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện đã thông qua. 

Thưa các vị đại biểu HĐND huyện!

Kỳ họp bất thường, HĐND huyện khóa XI đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND huyện, tôi xin trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo của Huyện ủy; sự phối hợp chặt chẽ của UBND huyện. Cảm ơn các Ban của HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện và các ngành, Văn phòng HĐND – UBND huyện, đã nỗ lực chuẩn bị tốt cho kỳ họp, Đài truyền thanh, trang thông tin điện tử huyện đã đến đưa tin góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp. 

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố Bế mạc kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

          Xin trân trọng cảm ơn!